DARMOWA DOSTAWA W CAŁEJ POLSCE

 

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI.

 

1 Administratorem danych osobowych zbieranych zgodnie z pkt III ust. 3 Regulaminu jest Bloomiebox.

 

2 Administrator danych osobowych podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

3 Dane osobowe zbierane są w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umowy sprzedaży, a także w celach marketingowych, o ile Klient wyraził na to zgodę.

4 Poprzez rejestrację nowego konta lub złożenie zamówienia oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, Klient oświadcza, iż został poinformowany o prawie dostępu do jego danych osobowych oraz ich poprawiania bądź żądania za przestania ich przetwarzania i usunięcia, jak również że zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Klienta.

5 W razie sporu powstałe na tle Umowy sprzedaży między Bloomiebox a Klientem nie będącym konsumentem, sądem właściwym dla rozstrzygania tych sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Bloomiebox.

 

6 W stosunku do Klientów nie będących Konsumentami, odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży ograniczona jest do wysokości ceny za sprzedane Towary.

7 Strony umowy wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do osób i podmiotów niebędących Konsumentami.

8 Bloomiebox zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o czym Klienci zostaną poinformowani z trzydziestodniowym wyprzedzeniem. Jeśli w tym terminie Klient nie złoży oświadczenia o zamiarze niekorzystania ze Sklepu, co skutkowałoby usunięciem jego Konta Użytkownika, przyjmuje się, że Klient zaakceptował zmienioną treść Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie sprzedaży Towarów nie dotyczy Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu.

 

9 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się prawo polskie.