DARMOWA DOSTAWA W CAŁEJ POLSCE

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego

www.bloomiebox.pl

§1 . Postanowienia ogólne

1 Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest regulacja warunków sprzedaży oraz funkcjonowania Sklepu internetowego. Zgodnie z art. 384 Kodeksu Cywilnego przedmiotowy Regulamin jest częścią umowy zawartej ze Sprzedającym. 

2 Złożenie skutecznego Zamówienia możliwe jest po akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu. 

3 Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet, poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej www.bloomiebox.com. 

4 Właścicielem sklepu internetowego zarejestrowanego pod adresem www.bloomiebox.pl jest Krzysztof Caban prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: BLOOMIEBOX Krzysztof Caban pod adresem Kościuszki 10c, 42-582 Rogoźnik, zarejestrowaną pod numerem NIP: 9542778829, REGON: 367553789, zwaną dalej Sprzedającym. 

5 Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posługująca się własnym kontem poczty elektronicznej oraz posiadająca podmiotowość prawną uprawniającą ją do dokonywania czynności prawnych zgodnie z przepisami prawa. 

6 Przez Konsumenta – należy rozumieć osobę fizyczną nabywającą produkty w Sklepie Internetowym, w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego. 

7 Do podmiotów innych niż Konsumenci nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

8 Strony umowy wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do osób i podmiotów niebędących Konsumentami. 

9 Informacje zawarte na stronach internetowych Sprzedającego nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

10 Ceny w Sklepie Internetowym Sprzedającego podawane są w złotych polskich (PLN)i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie ich składniki w tym należny podatek VAT). 

11 Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w katalogu produktów, wprowadzania nowych produktów do Sklepu Internetowego i usuwania niedostępnych produktów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sprzedającego oraz wprowadzania w nich modyfikacji.

§2. Zamówienia

1 Zamówienia przyjmowane są poprzez system sklepowy zamieszczony na stronie internetowej www.bloomiebox.pl. Składając zamówienie należy poprawnie uzupełnić wymagane pola zgodnie z instrukcją formularza zamówienia. Istnieje możliwość złożenia zamówienia bez rejestracji konta w witrynie www.bloomiebox.pl

2 Do zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedającym a Kupującym dochodzi po poprawnym zakończeniu procedury zakupowej zdefiniowanej w formularzu zamówienia systemu sklepowego zamieszczonego na stronie www.bloomiebox.pl.

4 Obowiązkiem Sprzedającego jest dostarczenie Kupującemu towaru wolnego od wad. Zobowiązania Konsumenta z tytułu zawartej umowy sprzedaży kończą się w momencie odbioru towaru oraz uiszczenia całości ceny, zgodnie z niniejszym Regulaminem, z zastrzeżeniem obowiązków obciążających Konsumenta w przypadku reklamacji lub odstąpienia od umowy. 

5 Dowodem zakupu towaru jest e-mail potwierdzający zakup produktu na stronie www.bloomiebox.pl który klient podał podczas składania zamówienia. 

7 Należność za towar oraz koszt dostarczenia zamówienia (uiszczane są poprzez system płatności Braintree (dot. Modelu subskrypcji), oraz "Płatności Shoplo” (dot. Zakupów jednorazowych) świadczone przez firmę BlueMedia oraz kartą w systemach:  

    - Visa          

  - Visa Electron          

  - MasterCard          

  - MasterCard Electronic           

 - Maestro


 

8 Przesyłki dostarcza kurier (POCZTEX). Przesyłka zostaje dostarczona do 7 dni roboczych w czwartki , zamówienia na najbliższy czwartek są przyjmowane w terminie określonym na stronie www.bloomiebox.pl. Zamówienia przyjęte po tym terminie zostaną zrealizowane tydzień później. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności

9 Wyjątek dostaw w czwartki stanowią dni świąteczne ustawowo wolne, Konsument będzie poinformowany o alternatywnej dacie dostawy. 

10 Dostawa jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

§3. Reklamacja zakupionego produktu

1 Sprzedający jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). 

2 Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli: 

1 Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy; 

2 Sprzedający nie jest odpowiedzialny względem Konsument a za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży. 

1 Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. 

2 Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia

3 Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

4 Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Jeżeli spośród rzeczy sprzedanych tylko niektóre są wadliwe uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od umowy ogranicza się do rzeczy wadliwych. 

5 Konsument zgłaszając reklamację powinien przesłać na adres e-mail: kontakt@bloomiebox.pl zdjęcia produktu, skan własnoręcznie podpisanego oświadczenia reklamacyjnego, dowód zakupu produktu (wydrukowany e-mail potwierdzający zakup w sklepie www.bloomiebox.pl)  oraz dane do przelewu.

6 Oświadczenie reklamacyjne powinno zawierać: Nazwę oraz/lub opis produktu, numer zamówienia, dane reklamującego (Imię i Nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail oraz adres), wraz z dokładnym opisem wad fizycznych reklamowanego towaru.

9 Po otrzymaniu przesyłki, Konsument powinien sprawdzić ją w obecności doręczyciela (kuriera lub reprezentanta Poczty) i w razie stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu, sporządzić protokół podpisany przez Konsumenta i doręczyciela. 

10 Możliwość do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dostarczenia produktu.

11 Reklamacje są rozpatrzone w trakcie 14 dni roboczych od momentu otrzymania wiadomości e-mail.

12 Jeżeli reklamacja jest rozpatrzona pozytywnie, Konsument dostanie przelew po 14 dni roboczych.

13 W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną     przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§4. Ochrona danych osobowych

1 Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie realizacji złożonego zamówienia. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedającego danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedającego zamówienia (tj. dla dostarczenia Kupującemu przesyłki i dokonania rozliczeń).

2 Administratorem danych osobowych jest Krzysztof Caban prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: BLOOMIEBOX Krzysztof Caban pod adresem Kościuszki 10c, 42-582 Rogoźnik, zarejestrowaną pod numerem NIP: 9542778829, REGON: 367553789.

3 Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

4 Kupujący ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawa ich poprawiania, a także prawa żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić w formie pisemnej do sprzedającego na adres poczty e-mail: kontakt@bloomiebox.pl

5 Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych za pośrednictwem korespondencji e-mailowej. Są to informacje tematycznie związane z działalnością Sklepu Internetowego oraz komunikaty o ofertach specjalnych. 

§7. Postanowienia końcowe

1 W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z zakupami w Sklepie Internetowym - wszelkich informacji udziela Sprzedający pod adresem e-mail: kontakt@bloomiebox.pl

2 Prawem właściwym dla oceny stosunku prawnego ukształtowanego w oparciu o niniejszy Regulamin jest prawo polskie.

3 W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

4 Jeżeli jedno z postanowień niniejszego Regulaminu uznane zostanie za nieważne lub niemożliwe do zrealizowania na mocy prawomocnego orzeczenia Sądu, pozostałe postanowienia będą ważne i pozostaną w mocy.

5 Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania umów zawartych z wykorzystaniem niniejszego Regulaminu były rozstrzygane w drodze ugodowej. W szczególności Kupujący może zażądać przeprowadzenia postępowania mediacyjnego na zasadach opisanych w art. 1831 i n. Kodeksu Postępowania Cywilnego.

DOŁĄCZ DO NAS I ODBIERZ -10% NA PIERWSZE ZAMÓWIENIE

Jak to działa?

Layer 1

RAZ

Wybierz swój ulubiony bukiet
lub pozwól nam zaskoczyć Cię.
Otrzymuj kwiaty regularnie lub obdarz nimi swoich bliskich.

Layer 1

DWA

Wysyłamy
najświeższe kwiaty od lokalnych dostawców
w specjalnie zaprojektowanym pudełku
prosto pod Twoje drzwi.

Layer 1

TRZY

Skorzystaj z naszych
wskazówek, aby cieszyć się swoim
bukietem jak najdłużej!

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów