DARMOWA DOSTAWA W CAŁEJ POLSCE

Regulamin Witryny i Sklepu Internetowego działającego pod adresem internetowym www.booomiebox.pl

 

I Definicje:

1 Witryna – serwis internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.bloomiebox.pl

 

2 Sklep - funkcjonalność Witryny umożliwiająca zapoznanie się Użytkowników z aktualnie oferowanymi Towarami przez Bloomiebox, ich cenami, zasadami ich nabywania, Subskrypcji oraz zawieranie pomiędzy Bloomiebox a Klientem umów sprzedaży Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym.

 

3 Klient -  Konsument, lub inny podmiot, w szczególności przedsiębiorca , która przegląda treści Sklepu lub poprzez zarejestrowane konto zamierza zawrzeć lub zawiera Umowę sprzedaży Towaru.

 

4 Konsument – osoba fizyczna  dokonująca z Bloomiebox czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

5 Użytkownik – osoba korzystająca w Witryny bądź Sklepu.

 

6 Konto Użytkownika – zindywidualizowana baza danych w systemie teleinformatycznym Bloomiebox przydzielana Użytkownikowi po rejestracji (wypełnieniu formularze rejestracyjnego), zabezpieczona indywidualną i niepowtarzalną nazwą użytkownika (login) i hasłem, której funkcją jest umożliwienie Użytkownikowi korzystanie ze Sklepu. Założenie Konta Użytkownika następuje poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego udostępnianego na Witrynie oraz zaakceptowaniu Regulaminu i aktywowaniu konta poprzez kliknięcie na linku aktywującym konto wysłanym przez Bloomiebox za pomocą poczty e-mail na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

 

7 Zamówienie -  oświadczenie woli Klienta (oferta), zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru.

 

8 Koszyk - funkcja Sklepu, umożliwiający Klientowi ustalenie i modyfikację Zmówienia, w szczególności co do: ilość Towarów, sposobu płatności, adresu i sposobu dostawy, a także umożliwiający Klientowi zapoznanie się z ceną jednostkową Towarów oraz ceną łączną Towarów objętych zamówieniem, kosztem ich dostawy, przed dokonaniem zakupu.

 

9 Towar – produkty prezentowane w Sklepie. UWAGA! Bloomiebox prowadzi sprzedaż bukietów (kompozycji kwiatowych) w skład których wchodzą m.in. naturalne kwiaty i rośliny, mogące zawierać alergeny i wywoływać alergię. ZABRONIONE jest składanie zamówień dostawy Towarów z przeznaczeniem dla osób z chorobą alergiczną lub do pomieszczeń w których takie osoby mogą przebywać. Zdjęcia Towaru zamieszczone na stronie www.bloomiebox.pl

 

11 Sprzedaż  – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Bloomiebox a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu. Językiem umowy jest język polski.

 

12 Subskrypcja – umowa Sprzedaży umówionej ilości Towarów, w umówionych odstępach czasu.

 

II POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 

1 Właścicielem Witryny i Sklepu znajdującego się pod adresem bloomiebox.pl jest Krzysztof Caban prowadzący działalność gospodarczą  pod firmą BLOOMIEBOX Krzysztof Caban (dalej: Bloomiebox) z siedzibą w Rogoźniku (42-582) przy ul. Kościuszki 10c, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki. Adresy elektroniczne służące porozumiewaniu się z Bloomiebox za pomocą poczty elektronicznej: bloomiebox@gmail.com, numer telefonu: 792 252 869 (w godzinach od 8:00 do 18:00); NIP: 9542778829; REGON: 367553789.

 

2 Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Witryny, Sklepu, świadczenia usług drogą elektroniczną i Sprzedaży Towarów.

 

3 Regulamin określa w szczególności:

 

 

4 Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod adresem internetowym http://bloomiebox.pl/strona/regulamin, w taki sposób który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którego używa Klient. Każdy może nieodpłatnie zapoznać się z Regulaminem.

 

5 Korzystanie ze Sklepu jest nieodpłatne. Klient może nieodpłatnie zakończyć, w każdej chwili, korzystanie ze Sklepu.

 

6 Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 

7 W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu, w tym zakładania nowego Konta Użytkownika, zawierania umów Sprzedaży Towarów, Klient powinien posługiwać się systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:

 

 

8 Bloomiebox świadczy usługi drogą elektroniczną w postaci możliwości przeglądania treści Sklepu, możliwości zawierania umów Sprzedaży Towarów.

 

III ZASADY REJESTRACJI ORAZ KORZYSTANIA Z NOWEGO KONTA W SKLEPIE.

 

1 W celu prawidłowego korzystania z wszystkich funkcji Sklepu, Klient powinien zarejestrować się w Sklepie poprzez założenie Konta Użytkownika. Założenie Konta Użytkownika następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego w sposób określony w Sklepie, a następnie zaakceptowanie go wraz z akceptacją Regulaminu. Rejestracja nowego konta może nastąpić w każdym czasie.

 

2 Klient w trakcie rejestracji może wyrazić zgodę na otrzymywanie za pomocą poczty elektronicznej informacji handlowych, w rozumieniu art. 9 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Przez informację handlową należy rozumieć reklamę, materiały promocyjne, newslettery i inne informacje, które zawierają treści związane z promowaniem Towarów i usług oferowanych przez Sklep. 

 

3 Klient w trakcie rejestracji podaje następujące dane osobowe: nazwisko i imię Klienta, adres zameldowania na pobyt stały, adres do korespondencji jeśli jest inny od adresu zameldowania na pobyt stały oraz adres elektroniczny Klienta, firma Klienta oraz numer NIP (jeśli Klient jest przedsiębiorcą; służące celom prawidłowego wystawiania faktur VAT).

 

4 Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte zostały w Sekcji Postanowienia końcowe i Polityka Prywatności niniejszego Regulaminu.

 

5 Bloomiebox może ograniczyć lub uniemożliwić dostęp do Sklepu Klientom, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, podają niezgodnie z prawdą dane osobowe, naruszają obowiązujące przepisy prawa, naruszają dobre imię Bloomiebox lub innych Klientów.

 

6 Bloomiebox zapewnia wszelkie środki bezpieczeństwa uniemożliwiające dostęp osób nieupoważnionych do treści przekazu danych teleinformatycznych (w tym przede wszystkim danych osobowych Klientów), następujących w toku korzystania ze Sklepu, rejestracji konta oraz składania zamówień.

 

7 Klient po zarejestrowaniu nowego konta może przeglądać całą treść Sklepu i podejmować czynności zmierzające do korzystania z usług oferowanych przez Bloomiebox.

 

8 W trakcie korzystania z usługi dostępu do Sklepu, zabronione jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz podejmowanie przez niego działań zmierzający do nieprawidłowego funkcjonowania Sklepu.

 

9 W przypadku zauważenia przez Klienta nieprawidłowego działania którejkolwiek z funkcji Sklepu powinien on niezwłocznie poinformować o tym Bloomiebox, poprzez zgłoszenie reklamacji za pomocą poczty elektronicznej na adres elektroniczny wskazany w pkt I ust. 1 lub pisemnie na adres Bloomiebox wskazany w pkt I ust. 1. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji, adres elektroniczny Klienta oraz opis nieprawidłowości w działaniu funkcji Sklepu. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni, a o ich wyniku Klient zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie.

 

10 Klient może w każdym czasie zrezygnować z usług świadczonych przez Bloomiebox, co skutkuje usunięciem Konta Użytkownika przez Bloomiebox, na żądanie Klienta przesłane za pomocą poczty elektronicznej na adres elektroniczny wskazany w pkt I ust. 1 lub pisemnie na adres Bloomiebox wskazany w pkt I ust. 1).

 

IV ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ, ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY, WYMIANY ORAZ SKUPU GIER KOMPUTEROWYCH.

 

IV.1 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ, ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY.

 

1 Informacje o Towarach dostępnych w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. 

 

2 Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Bloomiebox oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Towaru. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o świadomości występowania alergenów w Towarach, zgodzie na ich przesłanie oraz szkodliwości kwiatów lilii dla zwierząt domowych – poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia lub do odstąpienia od złożenia zamówienia. 

 

3 Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi w wyniku: uruchomienia witryny internetowej Sklepu poprzez wpisanie w przeglądarce internetowej adresu internetowego www.bloomiebox.pl oraz potwierdzenie wyboru, zalogowania się przez Klienta na swoim Koncie Użytkownik w Sklepie, wyboru Towaru, złożenia Zamówienia ze wskazaniem przez Klienta ilości sztuk Towaru, okresu oraz sposobu dostawy i płatności oraz potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Bloomiebox.

 

3 W przypadku Klientów nie posiadających Konta Użytkownika, do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi w wyniku: uruchomienia witryny internetowej Sklepu poprzez wpisanie w przeglądarce internetowej adresu internetowego www.bloomiebox.pl oraz potwierdzenie wyboru, złożenia Zamówienia ze wskazaniem przez Klienta ilości sztuk Towaru, okresu oraz sposobu dostawy i płatności oraz potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Bloomiebox.

 

4 Do chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji, Klient ma możliwość zmiany wybranych przez siebie Towarów lub zrezygnowania z wyboru Towarów. Po przyjęciu Zamówienia do realizacji, ale przed wysyłką Towarów, Klient ma możliwość zmiany wybranych przez siebie Towarów lub zrezygnowania z zakupu Towarów, poprzez zgłoszenie takiej woli za pomocą poczty elektronicznej na adres elektroniczny wskazany w pkt I ust. 1.

 

5 Przed złożeniem Zamówienia, Klient, zostanie w sposób jednoznaczny poinformowany za pomocą Koszyka o wybranych przez siebie Towarach, cenie do zapłaty za każdy Towar, łącznej cenie do zapłaty za wszystkie Towary, terminie lub terminach dostawy Towarów, sposobach i kosztach dostawy Towarów, sposobach zapłaty, prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży, miejscu i sposobie składania reklamacji.

 

6 Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez wysłanie do Klienta poczty elektronicznej potwierdzającej przyjęcie Zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Bloomiebox stanowi chwilę zawarcia umowy Sprzedaży i następuje po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji płatności.

 

7 Utrwalanie i zabezpieczenia treści Umowy sprzedaży następuje poprzez zachowanie jej w systemie teleinformatycznym Bloomiebox.

 

8 . W przypadku rezygnacji z zamówienia po dokonaniu płatności lub skutecznego odstąpienia od umowy przez Klienta, przypadku płatności kartą, zwrot środków nastąpi na rachunek karty użytej do dokonania płatności.

 

   

V DOSTAWA TOWARÓW.

 

1 Dostawa Towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

 

2 Po zawarciu Umowy sprzedaży Towar wraz z instrukcją obsługi i konserwacji oraz (w przypadku Klientów będących Konsumentami) formularzem odstąpienia od umowy zostanie wysłany do Klienta, na wskazany przez niego adres do doręczeń, przy pomocy InPost. Dostawa Towarów następuje do 7 dni od potwierdzenia zamówienia przez Bloomiebox (potwierdzenie następuje po uzyskaniu pozytywnej autoryzacji płatności), w czwartek, ostateczny termin składania zamówień Towarów na najbliższą dostawę podany jest na stronie www.boomiebox.plwww.boomiebox.pl

 

3 W momencie odbioru Towarów, Klient powinien sprawdzić przy kurierze stan przesyłki, a w razie zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub braków zarówno w Towarze jak i w jego opakowaniu, powinien zażądać od kuriera sporządzenia protokołu ustalającego stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.

 

VI CENA ZA TOWARY I DOSTAWĘ.

 

1 Zapłata ceny za Towary oraz koszt dostawy może nastąpić poprzez uiszczenie jej za pomocą systemu płatności “Płatności Shoplo”, świadczonych przez firmę BlueMedia lub kartą w systemach Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electrocic, Maesto, zgodnie z ust. 6. Sposób zapłaty ceny określa Klienta za pomocą funkcji Koszyk.

https://cdn.shoplo.com/5181/files/baner-z-ikonami-bankow.png?33

2 Cena za Towar podawana jest w złotych polskich oraz obejmuje wszystkie podatki i opłaty publicznoprawne. Do ceny za Towar należy doliczyć koszt dostawy, który obciąża Klienta. O sposobie i koszcie dostawy Klienta zostanie poinformowany za pomocą funkcji Koszyk. W przypadku złożenia Zamówienia dwóch lub więcej Towarów, Klient ponosi koszty dostawy tak jak za jeden Towar, z tym zastrzeżeniem, iż wszystkie Towary mają być dostarczone pod ten sam adres do doręczeń wskazany przez Klienta i w tym samym czasie.

 

3 Ceny za Towary oraz koszty dostawy mogą ulegać zmianie. Nie dotyczy to Towarów już zamówionych przez Klienta.

 

4 Dowód zakupu Towarów, w postaci rachunku/paragonu/faktury VAT dołączany jest do przesyłki z Towarami. Na żądanie Klienta dowód zakupu Towaru może zostać przekazany drogą elektroniczną (zakupu prezentu).

 

VI REKLAMACJE, GWARANCJA.

 

1 Towar dostarczany przez Bloomiebox stanowią kompozycje kwiatowe i roślinne o zmiennych elementach , nieznanych Klientowi w czasie zamówienia. Zdjęcia na stronie mają charakter wyłącznie poglądowy, ich rozbieżność z dostarczonym Towarem nie stanowi o rozbieżności Towaru z umową. Bloomiebox zapewnia świeżość kwiatów przez 3 dni od daty dostawy - w przypadku pielęgnacji zgodnie z załączoną instrukcją. Za Towar niezgodny z umową przyjmuje się kwiaty, ulegające szybszemu zepsuciu, a także Towar uszkodzony, nienadający się do umówionego użytku.

 

2 W razie stwierdzenia przez Klienta niezgodności Towaru z Umową sprzedaży, powinien on niezwłocznie zgłosić taką niezgodność za pomocą poczty elektronicznej na adres elektroniczny wskazany w pkt I ust. 1 lub pisemnie na adres. Bloomiebox wskazany w pkt I ust. 1. Zgłoszenie niezgodności powinno zawierać imię i nazwisko Klienta, adres do korespondencji, adres elektroniczny Klienta, opis niezgodności Towaru z Umową sprzedaży, zdjęcia świadczące o niezgodności Towaru z Umową sprzedaży, o ile Klient ma możliwość ich wykonania, protokół ustalający stan przesyłki oraz okoliczności powstania niezgodności w razie uszkodzenia Towaru podczas dostawy, o ile taki został sporządzony.

 

3 W przypadku gdy Bloomiebox nie będzie w stanie ustalić stanu Towaru na podstawie opisu lub zdjęć, Klient powinien Towar ten wysłać do  na adres podany w pkt I ust. 1.

 

4 Roszczenia Klienta rozpatrywane będą w terminie 14 dni, a o ich wyniku Klient zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej lub pisemnie.

 

VII PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

 

1 Klient będący Konsumentem  może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru (i innych zgodnie z  33-35 Ustawy o prawach Konsumenta, tekst ustawy dostępny pod linikem: LINK), składając jednoznaczne oświadczenie, na przykład pisemnie, na adres Bloomiebox, bądź za pomocą poczty elektronicznej. Po pływie czternastodniowego terminu uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny wygasa. Dla zachowania terminu wystarczy jego wysłanie przed upływem czternastodniowego okresu.

 

2 Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 może zostać sporządzone według następującego wzoru:


 

BLOOMIEBOX Krzysztof Caban

ul. Kościuszki 10c

(42 – 582) Rogoźnik

E-mail: bloomiebox@gmail.com,

numer telefonu: 792 252 869;

–   Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–   Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–   Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–   Adres konsumenta(-ów)

–   Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–   Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Konsument może także skorzystać ze wzoru każdorazowo przesyłanego przez Booomiebox na adres poczty elektronicznej wraz z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia  lub ze wzoru znajdującego się pod linkiem: LINK. Nadto Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia każdorazowo dołączanego do zamówionego Towaru. Konsument ma także możliwość utrwalenia wzoru formularza odstąpienia od umowy w postaci elektronicznej bądź wydruku. Skorzystanie z któregokolwiek ze wskazanych wzorów formularzy odstąpienia od umowy, jak i innego sposobu jednoznacznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy jest tak samo ważne.

 

3 Wraz ze złożeniem oświadczenia, o którym mowa w punkcie 2, Klient powinien zwrócić Towar (nie później jednak niż w terminie czternastu dni), na adres podany w ust. 24. W związku z odstąpieniem od umowy, Klient ponosi wyłącznie koszty przesyłki zwrotnej. Zwracany Towar powinien być odpowiednio opakowany, tak aby w trakcie dostawy nie uległ uszkodzeniu.

 

4 W przypadku odstąpienia od umowy niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał oświadczenie Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności.

 

5 Bloomiebox informuje, że Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży w wypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

 

VIII POZASĄDOWE TRYBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTÓW

 


Bloomiebox informuje, że Klient będący Konsumentem ma możliwość zwrócenia się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, bądź rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży i umowy zamiany przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Szczegółowe informacje w tym przedmiocie dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.ph

 

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI.

 

1 Administratorem danych osobowych zbieranych zgodnie z pkt III ust. 3 Regulaminu jest Bloomiebox.

 

2 Administrator danych osobowych podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

3 Dane osobowe zbierane są w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umowy sprzedaży, a także w celach marketingowych, o ile Klient wyraził na to zgodę.

4 Poprzez rejestrację nowego konta lub złożenie zamówienia oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, Klient oświadcza, iż został poinformowany o prawie dostępu do jego danych osobowych oraz ich poprawiania bądź żądania za przestania ich przetwarzania i usunięcia, jak również że zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Klienta.

5 W razie sporu powstałe na tle Umowy sprzedaży między Bloomiebox a Klientem nie będącym konsumentem, sądem właściwym dla rozstrzygania tych sporów jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Bloomiebox.

 

6 W stosunku do Klientów nie będących Konsumentami, odpowiedzialność odszkodowawcza z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży ograniczona jest do wysokości ceny za sprzedane Towary.

7 Strony umowy wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do osób i podmiotów niebędących Konsumentami.

8 Bloomiebox zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o czym Klienci zostaną poinformowani z trzydziestodniowym wyprzedzeniem. Jeśli w tym terminie Klient nie złoży oświadczenia o zamiarze niekorzystania ze Sklepu, co skutkowałoby usunięciem jego Konta Użytkownika, przyjmuje się, że Klient zaakceptował zmienioną treść Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie sprzedaży Towarów nie dotyczy Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu.

 

9 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się prawo polskie.